Anayasa Hukukuna Giriş
Anayasa Hukukuna Giriş
YAYINEVİ: Ekin Yayınevi
ISBN: 9786053277071
TEDARİK SÜRESİ : 1 iş günü içerisinde kargoya verilir
KARGO KOŞULLARI : Kargo Ücreti   7TL 'dir. 70TL ve üzeri siparişlerde  KARGO ÜCRETSİZ.
35.00 TL
33.25 TL
% 5 İNDİRİM
Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Ürün Detayları
Birinci Kısım
ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
Bölüm 1
ANAYASA HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI
I. Anayasalar 
II. Anayasa Mahkemesi Kararları
III. Bilimsel Eserler 
IV. Kaynak Tarama 

Bölüm 2
ANAYASA HUKUKU KAVRAMI
1. “Anayasa” Terimi 
2. “Anayasa Hukuku” Terimi 
3. Anayasa Hukukunun Tanımı 
4. Anayasa Hukukunun Konusu 
5. Anayasa Hukuku ile Diğer Hukuk Dalları Arasındaki İlişki
6. Hukukun Diğer Dallarının Anayasallaşması
7. Anayasa Hukukunun Kısımları

Bölüm 3
ANAYASA KAVRAMI
I. Anayasa Kavramının Tanımı 
II. Anayasa Türleri 
A. Yazılı Anayasa-Yazısız Anayasa Ayrımı 
B. Yumuşak Anayasa-Katı Anayasa Ayrımı 
III. Anayasacılık Hareketleri 

Bölüm 4
KURUCU İKTİDAR
I. Aslî Kurucu İktidar
A. Aslî Kurucu İktidarın Ortaya Çıkış Halleri
B. Aslî Kurucu İktidarın Sahibi
C. Aslî Kurucu İktidarın Özellikleri 
D. Aslî Kurucu İktidarın Biçimleri: Anayasa Yapma Usûlleri 
1. Monokratik Usûller
2. Demokratik Usûller 
II. Tali Kurucu İktidar
A. Tali Kurucu İktidarın Gerekliliği 
B. Tali Kurucu İktidarın Sahibi 
C. Tali Kurucu İktidarın Özellikleri
D. Tali Kurucu İktidarın Biçimleri: Anayasayı Değiştirme Usûlleri

Bölüm 5
DEVL ET KAVRAMI
I. Devletin Unsurları: Millet, Ülke, Egemenlik 
A. İnsan Topluluğu: Millet
B. Devletin Toprak Unsuru: Ülke
C. Devletin İktidar Unsuru: Egemenlik
II. Devletin Kökeni Hakkında Teoriler 

Bölüm 6
DEVL ET ŞEKİLL ERİ I : MONARŞİ VE CUMHURİYET
I. Monarşi 
A. Saltanat Haklarının Sınırlanmasına Göre Monarşi Çeşitleri 
B. Hükümdarın Tahta Geçiş Biçimine Göre Monarşi Çeşitleri
II. Cumhuriyet

Bölüm 7
DEVL ET ŞEKİLL ERİ I I : ÜNİTER DEVLET-BİL EŞİK DEVLET
I. Üniter Devlet 
A. Tanım
B. Üniter Devletin İdari Teşkilatı 
II. Bileşik Devlet 
A. Devlet Birlikleri
B. Devlet Toplulukları 

Bölüm 8
HÜKÛMET SİSTEML ERİ
I. Kuvvetler Ayrılığı Teorisi
A. Locke 
B. Montesquieu 
II. Kuvvetler Birliği Sistemleri
A. Yürütme Organında Birleşme
B. Yasama Organında Birleşme: Meclis Hükümeti 
III. Kuvvetler Ayrılığı Sistemleri 
A. Sert Kuvvetler Ayrılığı: Başkanlık Sistemi
B. Yumuşak Kuvvetler Ayrılığı: Parlâmenter Sistem

Bölüm 9
DEMOKRASİ
I. Demokrasi Teorileri 
A. Normatif Demokrasi Teorisi
B. Ampirik Demokrasi Teorisi 
II. Egemenliğin Kullanılması Bakımından Demokrasi Tipleri 
A. Doğrudan Demokrasi 
B. Temsilî Demokrasi
D. Yarı-Doğrudan Demokrasi 

Bölüm 10
SEÇİMLER
I. Oy Hakkı 
A. Oy Hakkının Şartları 
B. Oy Hakkının İlkeleri 
II. Seçim Sistemleri 
A. Çoğunluk Sistemi 
B. Nispî Temsil Sistemi 

Bölüm 11
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER
I. Kavramlar
II. Hürriyetçi Anlayış: "Hürriyet Asıldır"
III. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması: Jellinek’in Üçlüsü 
IV. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasında Sistemler
V. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması
VI. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması
A. İç Koruma 
B. Uluslararası Koruma 

Bölüm 12
KANUNLARIN ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ : ANAYASA YARGISI
I. Genel Olarak 
II. Anayasa Mahkemelerinin Yapıları
III. Anayasa Yargısı Modelleri
IV. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Türleri
V. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Yolları
VI. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Sonuçları

İkinci Kısım
TÜRK ANAYASA HUKUKU
Bölüm 13
OSMANLI ANAYASAL GELİŞMEL ERİ
I. Sened-i İttifak (1808) 
II. Tanzimat Fermanı (1839) 
III. Islahat Fermanı (1856) 
IV. Kanun-u Esasî: Birinci Meşrutiyet (1876
A. Temel İlkeler 
B. Temel Hak ve Hürriyetler
C. Devletin Temel Organları
V. 1909 Kanun-u Esasî Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet) 

Bölüm 14
CUMHURİYET DÖNEMİ ANAYASAL GEL İŞMELERİ
I. 1921 Anayasası 
II. 1924 Anayasası
III. 1961 Anayasası
A. Olaylar 
B. 1961 Anayasasının Hükümleri 
C. 1961 Anayasasının Uygulanması
IV. 1982 Anayasasının Hazırlanması................................................................................ 190

Bölüm 15
TEMEL İ LKELER
I. Cumhuriyetçilik İlkesi 
II. Üniter Devlet İlkesi 
III. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi
IV. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet
V. Demokratik Devlet İlkesi 
VI. Lâik Devlet İlkesi 
VII. Sosyal Devlet İlkesi
VIII. Hukuk Devleti
IX. Eşitlik İlkesi 
X. Başlangıçta Belirtilen Temel İlkeler

Bölüm 16
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER
I. 1982 Anayasasının Temel Hak ve Hürriyetler Sınıflandırması 
II. 1982 Anayasasının Temel Hak ve Hürriyetler Konusundaki Temel Yaklaşımı 
III. Olağan Dönemlerde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Sistemi 
IV. Olağanüstü Hâl Rejimlerinde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Sistemi 

Bölüm 17
TBMM ÜYELERİNİN SEÇİMİ
I. Milletvekili Seçilme Yeterliliği
II. Seçimlerin Başlangıcı
III. Seçimlerin Geriye Bırakılması
IV. Ara Seçimler 
V. Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi 
VI. Seçmen Olabilmenin Şartları (Seçme Yeterliliği) 
VII. Seçim İlkeleri
VIII. Seçim Çevreleri 
IX. Adaylık 
X. Seçim Sistemi 

Bölüm 18
TBMM ÜYELERİNİN HUKUKÎ STATÜSÜ
I. Milletvekilliği Sıfatının Kazanılması
II. Milletvekilliğinin Sona Ermesi 
III. Milletvekilliğinin Düşmesi 
IV. Milletin Temsili İlkesi 
V. Andiçme
VI. Milletvekilliğiyle Bağdaşmayan İşler 
VII. Yasama Bağışıklıkları
A. Yasama Sorumsuzluğu
B. Yasama Dokunulmazlığı 
VIII. Milletvekillerinin Malî Statüsü 

Bölüm 19
TBMM'NİN İÇ YAPISI VE ÇALIŞMA DÜZ ENİ
I. İçtüzük
II. TBMM'nin İç Yapısı 
III. TBMM'nin Çalışma Düzeni
X ANAYASA HUKUKUNA Gİ Rİ Ş

Bölüm 20
TBMM'NİN GÖREV VE YETKİL ERİ
Yasama Yetkisinin Özellikleri 
I. Kanun Koymak 
A. Öneri, 258; B. Görüşme, 259; C. Kabul, 260; D. Yayım, 260; E Yürürlük
II. Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanı Yardımcılarını ve Bakanları Denetlemek 
A. Yazılı Soru 
B. Genel Görüşme
C. Meclis Araştırması 
D. Meclis Soruşturması
III. Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Tasarılarını Görüşmek ve Kabul Etmek 
IV. Para Basılmasına Karar Vermek
V. Savaş İlânına Karar Vermek
VI. Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasını Uygun Bulmak 
VII. Genel ve Özel Af İlânına Karar Vermek
VIII. TBMM’nin Diğer Görev ve Yetkileri

Bölüm 21
HÜKÛMET SİSTEMİNİN NİTEL İĞİ
I. 28 Ağustos 2014’ten Önce: Saf Parlâmenter Hükûmet Sistemi
II. 28 Ağustos 2014 ile 9 Temmuz 2018 Arasında: Teorik Olarak “Yarı-Başkanlık
Sistemi”, Gerçekte Bir “Fiilî Başkanlık Sistemi
III. 9 Temmuz 2018'den Sonra: Türü Kendine Özgü Bir Hükûmet Sistemi 

Bölüm 22
CUMHURBAŞKANI
I. Cumhurbaşkanının Seçimi 
A. Seçimlerin Yenilenmesi Hâlleri 
B. Seçilme Yeterliliği 
C. cumhurbaşkanını Seçme ve Aday Gösterme Yetkisi 
D. Seçim Usûlü 
II. Cumhurbaşkanının Görev Süresi ve Görevini Sona Erdiren Hâller 
A. Görev Süresi
C. Cumhurbaşkanlığı Görevini Sona Erdiren Haller
III. Cumhurbaşkanına Vekâlet
IV. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri
V. Cumhurbaşkanının İşlemleri
A. Cumhurbaşkanının Bireysel İşlemleri: Cumhurbaşkanı Kararları 
B. Cumhurbaşkanının Düzenleyici İşlemleri
VI. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu 
A. Cumhurbaşkanının Siyasî Sorumluluğu 
B. Cumhurbaşkanının Cezaî Sorumluluğu 
C. Cumhurbaşkanının Hukukî Sorumluluğu 
VII. Cumhurbaşkanlığı İdarî Teşkilatı 
VIII. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar 
A. Statüleri
B. Atanmaları ve Göreve başlamaları 
C. Görevlerinin Sona ermesi 
D. Görev Ve Yetkileri
E. Sorumlulukları 
IX. Devlet Denetleme Kurulu 

Bölüm 23
YÜRÜTME ORGANININ DÜZ ENLEYİCİ İŞL EML ERİ
I. Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisinin Niteliği 
A. Kanuna Dayanma: Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisinin
“Secundum Legem” Niteliği 
B. Kanuna Aykırı Olmama: Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma
Yetkisinin “Intra Legem” Niteliği
II. Yürütme Organının Düzenleme Alanı 
Yürütme Organının Bir “Mahfuz Düzenleme Alanı” Var mı
III. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (Olağan Dönem) 
A. Yetki Unsuru 
B. Konu Unsuru 
C. Usûl ve Şekil Unsuru 
D. Denetim Unsuru
E. Hukukî Gücü 
IV. Olağanüstü Hâl Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
A. Yetki Unsuru…328; B. Sebep Unsuru…328; C. Usûl ve Şekil Unsuru
D. Konu Unsuru…329; E. Süre Unsuru…331; F. Yer Unsuru…331; G. Denetim Unsuru
V. Yönetmelikler
VI. Yürütme Organının Diğer düzenleyici İşlemleri: “Adsız Düzenleyici İşlemler” 
VII. 2017 Anayasa Değişiklikleriyle Kaldırılan yürütme organının Düzenleyici İşlemleri 
A. Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK’ler
B. Tüzükler 
C. Bakanlar Kurulu veya Başbakanlık Tarafından Çıkarılan Yönetmelikler 

Bölüm 24
OLAĞANÜSTÜ HÂL YÖNETİM USÛLÜ
I. Olağanüstü Hâl İlân Kararı 
A. Sebep 
B. Yetki (Kişi, Yer ve Süre Bakımından) 
C. Usûl ve Şekil 
D. Konu 
E. Amaç
F. Yargısal Denetim
II. Olağanüstü Hâl İlânının Sonuçları 
A. Tabiî Afet Veya Tehlikeli Salgın Hastalık Veya Ağır Ekonomik Bunalım Sebebiyle
İlân Edilen Olağanüstü Hâllerde Vatandaşlar İçin Para, Mal Ve Çalışma
Yükümlülükleri Getirilebilir
B. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılması Kısmen veya Tamamen Durdurulabilir 
C. Olağanüstü Hâl Kanun Hükmünde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Çıkarılabilir
III. Olağanüstü Hâlin Uygulanması 
IV. Olağanüstü Hâlin Sona Ermesi

Bölüm 25
YARGI ORGANI
I. Yargı Yetkisinin Tanımı ve Özellikleri
A. Bağımsızlık 
B. Kesin Hüküm Verme
II. Türkiye’de Yargı Kolları 
A. Anayasa Yargısı
B. Adlî Yargı
C. İdarî Yargı 
D. Uyuşmazlık Yargısı: Uyuşmazlık mahkemesi 
III. Yargı Organına Hâkim Olan Temel İlkeler 
A. Tabiî (Kanunî) Hâkim İlkesi
B. Hâkimlerin Bağımsızlığı İlkesi 
C. Hâkimlik Teminatı 
IV. Hâkimlerin Özlük İşleri: Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 

Bölüm 27
ANAYASA YARGISI
I. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu (Üyeler) 
II. Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri
III. Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tâbi Normlar 
IV. Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tâbi Olmayan Normlar ve İşlemler
V. Anayasa Mahkemesinin Denetiminin Kapsamı 
A. Şekil Bakımından Denetim
B. Esas Bakımından Denetim
VI. Anayasaya Uygunluk Denetimi Şekilleri (Denetim Yolları) 
A. Soyut Norm Denetimi (İptal Davası) 
B. Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu
C. Bireysel Başvuru Yolu 
Vıı. Anayasa Mahkemesi Kararları
Vııı. Anayasa Mahkemesinin İç Yapısı, Çalışma ve Yargılama Usûlü 
A. Yapısı
B. Çalışma Usûlü 

Bölüm 28
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
I. Teklif
II. Görüşme
III. Karar
IV. Onay
V. Halkoylaması
VI. Anayasa Değişikliği Sürecinde Cumhurbaşkanının Yetkileri 
VII. Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi Sorunu 
Baskı Sayısı: 27.Baskı
Basım Tarihi: Ağustos 2018
Baskı Yeri: Bursa
Sayfa Sayısı: 408
Ebat: 16.5x23.5
Taksit Seçenekleri
Akbank - Axess
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
Finans Bank - CardFinans
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
Garanti Bankası - BonusCard
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
Halkbank
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
HSBC Bankası
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
Yapı Kredi bankası - WorldCard
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
Türkiye İş Bankası - Maximum Kart
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
Yorumlar
YORUMLARSize Yorumunuzu Yazın

Bu Ürünü Nasıl Buldunuz ?

Ad Soyad:
Mail Adresiniz :
Yorum :
Güvenlik Resmi :
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
YORUMLARA GÖZ ATIN
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
BU KATEGORİDE EN ÇOK SATAN ÜRÜNLER
% 10
Anayasa Hukuku Açısından Yüksek Yargı Kurulları
50.00 TL
45.00 TL
% 10
İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri (Kavramlar, Evrensel ve Ulusal Gelişimleri, Bugünkü Durumları)
55.00 TL
49.50 TL
% 10
AİHM Yargılamasında Takdir Marjı Doktrini
45.00 TL
40.50 TL
% 10
Türk Vatandaşlık Hukukunda İlgilinin İstemi Gerekmeksizin Türk Vatandaşlığıyla İlişkisinin Kesilmesi
50.00 TL
45.00 TL
% 15
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanının Sorumluluğu
48.00 TL
40.80 TL
% 15
Başkanlık Sistemi ve Türkiye
110.00 TL
93.50 TL
% 15
Hukuk Davaları – 1 Adli Yargı – Usul Hukuku – Anayasa Mahkemesi – AİHM Davaları
170.00 TL
144.50 TL
% 15
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarına Göre Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı
55.00 TL
46.75 TL
% 10
Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Kanun Kavramı
111.11 TL
100.00 TL
% 15
Anayasa Hukuku Genel Esaslar
40.00 TL
34.00 TL
% 15
Avrupa Birliği Anayasa Hukuku
83.00 TL
70.55 TL
% 15
Seçim Kanunları
11.00 TL
9.35 TL
% 15
Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemine Göre T.C. Anayasası
4.00 TL
3.40 TL
% 10
Viyana Satım Sözleşmesi\'nin (CISG) 79. Maddesi Uyarınca Tazminat Sorumluluğundan Kurtulma
43.52 TL
39.17 TL
% 10
Devlet Teorisi
78.70 TL
70.83 TL


Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.